PENGAJIAN AM KERTAS 1 : KENEGARAAN

Kertas 1 meliputi Konsep Kenegaraan, Perlembagaan, Perlembagaan Malaysia, Sistem Pentadbiran Malaysia, Sistem Perundangan Malaysia, Sistem Kehakiman Malaysia, Dasar Dalam Negara, Dasar Luar Negara, Isu Semasa dan Penyelesaian Masalah.

Saturday, September 12, 2009

ULANGKAJI 1 : PRAU2

Selamat Belajar. Pelajar PraU2 sedang menduduki Peperiksaan Percubaan STPM Peringkat Negeri Johor. Namun begitu, cikgu harapkan anda semua terus menggunakan blog cikgu untuk mengulangkaji pelajaran. Minggu ini cikgu lampirkan 60 soalan yang perlu anda jawab dalam masa 2 jam. Selamat menjawab.

PENGAJIAN AM
KERTAS 1
900 / 1Masa 2 Jam

Arahan: Jawab semua soalan yang disediakan.
1. Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri yang perlu ada pada sebuah negara?
I Mempunyai kedaulatan
II Mempunyai ekonomi yang kukuh
III Mempunyai sempadan yang tertentu
IV Mempunyai masyarakat yang saling bekerjasama
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

2. Antara berikut, ciri-ciri yang manakah dapat mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara?
I Mempunyai ideologi
II Mencapai kemerdekaan pada tahun 1957
III Mempunyai banyak bahan mentah
IV Mempunyai penduduk pelbagai kaum
A I dan II
B I dan III

C II dan III
D III dan IV

3. Pilih pernyataan yang berkaitan tujuan Doktrin Pengasingan Kuasa
I Mengelak pemusatan kuasa
II Menggalakkan pembahagian kuasa
III Mengekalkan pemerintahan secara campur tangan
IV Mengalakkan pemusatan kuasa
A I dan III
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV

4. Antara berikut, yang manakah benar tentang konsep kerajaan kesatuan?
A Kerajaan Negeri mempunyai kuasa dominan
B Kerajaan Pusat mempunyai kuasa dominan
C Kerajaan Pusat mempunyai kuasa yang terhad
D Kerajaan negeri mempunyai kuasa yang sama dengan Kerajaan Pusat

5. Antara berikut, yang manakah menunjukkan ciri-ciri kerajaan sosialis?
A Kerajaan ini diperintah oleh individu yang mempunyai kuasa mutlak
B Kerajaan ini memberi kebebasan pemilikan harta secara individu
C Kerajaan ini dipilih melalui pilihanraya
D Kerajaan ini tidak mementingkan hak perseorangan tetapi mementingkan hak milik negara.

6. Antara berikut, yang manakah menerangkan demokrasi berparlimen?
I Setiap rakyat yang layak mengundi mempunyai persamaan hak
II Setiap rakyat mempunyai persamaan hak dalam semua perkara
III Kuasa penuh terletak di tangan raja
IV Ekonomi dimiliknegarakan demi kepentingan bersama
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

7. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan badan pentadbiran yang melaksanakan dasar kerajaan melalui Jabatan Perdana Menteri?
A Kabinet
B Peguam Negara
C Ketua Hakim Negara
D Agensi Kerajaan

8. Antara berikut, yang manakah terlibat dalam proses menggubal undang-undang negara?
A Majlis Parlimen
B Kabinet
C Agensi Kerajaan
D Mahkamah

9. Peranan Badan Kehakiman dalam teori pengasingan kuasa ialah
A Menggubal undang-undang
B Memansuhkan undang-undang
C Mentafsir undang-undang
D Melaksanakan undang-undang

10. Apakah faedah sistem Kerajaan Persekutuan?
A Kerajaan Negeri mengikut segala peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan Pusat
B Semua peringkat kerajaan mempunyai autonomi perundangan tertentu yang dijamin oleh perlembagaan
C Kerajaan Pusat mempunyai kuasa yang sangat terhad
D Kerajaan Pusat dan Negeri bergabung melaksanakan pentadbiran negara

11. Takrif perlembagaan adalah seperti berikut
I Merupakan memorandum bertulis parti-parti politik
II Merupakan rujukan bagi menjelaskan prinsip dan amalan negara
III Mempunyai kuasa ultra vires, iaitu tidak boleh ditentang
IV Merupakan kontrak sosial yang dibuat oleh tokoh-tokoh kemerdekaan
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

12. Antara berikut, yang manakah berkaitan pindaan perlembagaan?
I Perubahan tambahan perlembagaan
II Perubahan undang-undang negara dengan sokongan 2/3 ahli Parlimen
III Perubahan seksyen dalam perlembagaan yang dimansuhkan
IV Perubahan dalam perlantikan pegawai kerajaan
A I dan II
C II dan III
B I dan III
D III dan IV

13. Antara berikut, yang manakah menunjukkan ciri-ciri tepat tentang Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri?
Perlembagaan Persekutuan Perlembagaan Negeri
A Undang-undang Negeri yang berbeza dengan Undang-undang Persekutuan dibatalkan Terdiri daripada 183 perkara
B Terdiri daripada 183 perkara Undang-undang negeri di buat oleh Yang di-Pertuan Agong
C Perlembagaan yang dijalankan secara bertulis Undang-undang Negeri yang berbeza dengan undang-undang Persekutuan dibatalkan
D Terdiri daripada 183 perkara Agama Islam merupakan agama rasmi

14. Antara berikut, yang manakah merupakan kandungan Perlembagaan Persekutuan Malaysia?
I Perkara berkaitan kebebasan hak asasi
II Perkara berkaitan pilihan raya
III Perkara berkaitan undang-undang jalan raya
IV Perkara berkaitan undang-undang negeri
A I dan II
C I dan IV
B II dan III
D III dan IV

15. Antara berikut, perkara yang manakah hanya terkandung dalam Senarai Persekutuan?
A Pertanian
B Perhutanan
C Pertahanan negara
D Penetapan hari cuti

16. • Tidak setia kepada negara• Memalsukan maklumat semasa memohon kewarganegaraan
Pernyataan tersebut merujuk
A Percantuman wilayah
B Perlantikan warganegara
C Penamatan kewarganegaraan
D Penamatan kewarganegaraan secara sukarela

17. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan Bahagian ke-9 Perlembagaan Persekutuan?A Kehakiman
B Perintah Am
C Pelancongan
D Perkhidmatan awam

18. Suruhanjaya yang manakah memainkan peranan dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu?
A Suruhanjaya Reid
B Suruhanjaya Venn
C Suruhanjaya Cobbold
D Suruhanjaya MacMichael

19. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan konsep Ketertinggian Perlembagaan?
I Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara
II Perlembagaan Persekutuan perlu dipatuhi mana-mana Kerajaan Negeri
III Perlembagaan memberi kuasa mutlak kepada pemerintah untuk bertindak secara bebas
IV Perlembagaan Negeri mempunyai kuasa-kuasa muktamad terhadap perlaksanaan dalam negeri
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

20. Antara berikut, yang manakah merupakan perkara yang memerlukan Parlimen mendapat sokongan majorit 2/3 daripada ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta persetujuan Majlis Raja-raja?
A Kuasa perundangan
B Pemilihan anggota Mahkamah Tinggi
C Bahasa Kebangsaan dan kewarganegaraan
D Perlantikan pembesar mengikut adat Melayu

21. Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan yang diambil oleh British setelah kembali ke Tanah Melayu?
I Membentuk Malayan Union
II Menubuhkan Suruhanjaya Reid
III Memperkenalkan Sistem Residen
IV Memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu
A I dan II
C II dan III
B II dan IV
D III dan IV

22. Antara berikut, yang manakah jenis-jenis kewarganegaraan yang terdapat di Malaysia?
I Keizinan raja
II Kemasukan
III Pengislaman
IV Cantuman wilayah
A I dan II
C II dan IV
B I dan III
D III dan IV

23. Pilih syarat-syarat untuk memperolehi kewarganegaraan melalui pendaftaran
I Berkelakuan baik
II Pengetahuan yang memadai dalam Bahasa Melayu
III Telah bermastautin di Persekutuan selama 12 tahun
IV Suami ialah warganegara pada permulaan Oktober 1962
A I dan II
C I dan IV
B I dan III
D III dan IV

24. Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) digunakan untuk perkara berikut
I Kegiatan ceti haram yang menggunakan kekerasan
II Penyebaran ajaran sesat yang menimbulkan keadaan tidak selesa dalam kalangan masyarakat
III Menyebarkan sistem pesanan ringkas yang boleh menimbulkan ketegagan kaum
IV Mengadakan perhimpunan tanpa permit polis
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

25. Kebebasan Bercakap, Berhimpun dan Menubuhkan Persatuan dalam Perlembagaan Persekutuan merujuk kepada perkara berikut
I Seseorang itu bebas memberikan pendapat
II Seseorang boleh berhimpun secara aman jika melebihi 6 orang dan mendapat permit polis
III Seseorang itu dilarang mempersoalkan hak, taraf, kedudukan istimewa, dan hak kedaulatan.
IV Seseorang itu bebas menganut agama pilihannya sendiri.
A I, dan II
C I, dan III
B II dan III
D III dan IV

26. • Mendaftarkan maklumat peribadi utama rakyat Malaysia• Mengeluarkan dokumen utama kepada semua rakyat seperti sijil kelahiran dan kematian
Pernyataan di atas merujuk
A Jabatan Imigresen
B Jabatan Perpaduan Negara
C Jabatan Pendaftaran Negara
D Jabatan Perkhidmatan Awam

27. Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang kebebasan beragama?
A Bebas mengurus hal agama sendiri
B Tidak menganut sebarang agama
C Individu yang berumur 21 tahun ke atas bebas memilih agama yang disukai
D Memegang harta tanah dan bangunan tempat beribadat mengikut undang-undang

28. Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang Bahasa Kebangsaan?
A Bahasa Kebangsaan harus didaulatkan
B Bahasa Kebangsaan merupakan bahasa pengantar di sekolah-sekolah kebangsaan
C Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dalam urusan kerajaan
D Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar yang dibenarkan di Perhimpunan Bangsa-bangsa Bersatu

29. Pasport Malaysia dikeluarkan kepada warganegara Malaysia sahaja dan digunakan untuk tujuan perjalanan ke mana-mana negara kecuali
A Iran
B Lebanon
C Israel
D Amerika Syarikat

30. • Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan• Hakim-hakim Mahkamah Rayuan
Antara yang berikut, siapakah yang melantik jawatan di atas?
A Ketua Menteri agas nasihat Dewan Undangan Negeri
B Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri
C Perdana Menteri atas nasihat Yang di-Pertuan Agong
D Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Majlis Raja-raja

31. Antara berikut, yang manakah tugas Yang di-Pertuan Agong?
I Melantik Timbalan Yang di-Pertuan Agong
II Menjadi Ketua Angkatan Tentera Malaysia
III Mempengerusikan setiap mesyuarat Majlis Raja-raja
IV Memberikan persetujuan kepada permintaan pembubaran Parlimen
A I, dan II
C II dan IV
B I dan IV
D III dan IV

32. • Keagamaan• Tingkah laku raja• Hak istimewa orang Melayu
Pernyataan di atas berkaitan perkara yang dibincangkan dalam
A Parlimen
B Majlis Raja-raja
C Dewan Undangan Negeri
D Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

33. Antara yang berikut, yang manakah bukan fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam?
I Membuat pertukaran secara sementara
II Menguruskan pemberian taraf berpencen
III Mengadakan rundingan antara majlis dengan orang lain
IV Membuat perlantikan dalam perkhidmatan perguruan
A I, dan II
C II dan IV
B I dan IV
D III dan IV

34. Antara yang berikut, yang manakah bukan fungsi Majlis Angkatan Tentera?
I Menjaga keselamatan negara
II Menentukan tugas naib pengerusi
III Mengesahkan jawatan dalam perkhidmatan
IV Mengadakan rundingan dengan majlis orang lain
A I, dan II
C I dan IV
B I dan III
D III dan IV

35. Senarai berikut ialah sumber Hasil Kerajaan Persekutuan kecuali
A Cukai Pendapatan individu dan syarikat
B Cukai hartanah
C Duti eksport
D Hasil daripada Majlis Perbandaran dan Majlis Tempatan

36. Antara berikut, yang manakah berfungsi di bawah pentadbiran Jabatan Perdana Menteri?
I Badan Pencegah Rasuah
II Jabatan Peguam Negara
III Jabatan Pertahanan Awam
IV Jabatan Pendaftaran Negara
A I, dan II
C I dan IV
B I dan III
D III dan IV

37. Antara berikut, yang manakah merupakan objektif Jabatan Peguam Negara?
I Melibatkan rakyat dalam usaha memelihara keamanan dan keselamatan negara
II Melaksanakan segala tindakan mengikut perlembagaan
III Melaksanakan sistem perundangan dengan cekap, adil dan saksama
IV Melaksanakan projek-projek pembangunan dengan cekap dan berkesan
A I, dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

38. Antara berikut, yang manakah merupakan fungsi kementerian?
I Mengawal jabatan dan badan berkanun
II Mengawal pelaksanaan program kementerian
III Menyelaras program untuk membangunkan negara
IV Mengawal semua polisi kerajaan serta perlaksanaannya
A I, dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

39. • Dipengerusikan oleh Perdana Menteri• Membantu negara membuat perancangan dari segi ekonomi
Pernyataan di atas merujuk
A Majlis Perancang Negara
B Majlis Pembangunan Negara
C Majlis Tindakan Ekonomi Negara
D Majlis Perundingan Ekonomi Negara

40. Antara berikut, yang manakah kementerian yang beroperasi di peringkat persekutuan sahaja?
A Kementerian Kerja Raya
B Kementerian Luar Negeri
C Kementerian Dalam Negeri
D Kementerian Sumber Manusia

41. Antara berikut, yang manakah ditubuhkan untuk menyelaraskan kegiatan antara kementerian?
A Majlis Tanah Negara
B Majlis Kewangan Negara
C Majlis Keselamatan Negara
D Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan

42. Antara berikut, siapakah yang hadir mengikuti mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri?
I Ahli EXCO
II Raja/Sultan
III Menteri Besar
IV Setiausaha Dewan Undangan Negeri
A I, dan II
C II dan III
B I dan III
D III dan IV

43. Antara berikut, yang manakah tanggungjawab Pihak Berkuasa Tempatan?
A Menyediakan pasar
B Mengeluarkan lesen pembalakan
C Menjaga keindahan kawasan persekitaran
D Mengenakan kompaun bagi kesalahan lalu lintas.

44. Antara berikut, yang manakah merupakan bidang kuasa bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri?
I Kebajikan Orang Asli
II Pemeliharaan Warisan
III Bekalan dan perkhidmatan air
IV Pencerobohan pendatang asing
A I, dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

45. Antara berikut, yang manakah benar tentang Menteri Besar?
A Ketua Kerajaan Negeri
B Memegang jawatan sehingga berumur 65 tahun
C Mempengerusikan persidangan Dewan Undangan Negeri
D Boleh dilantik dari kalangan bukan ahli Dewan Undangan Negeri

46. Antara berikut, yang manakah benar tentang keahlian Dewan Undangan Negeri?
A Ahli berumur 21 tahun ke atas
B Ahli dilantik oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
C Tempoh perkhidmatan sepenggal ialah 3 tahun
D Bilangan ahli ialah tetap dan tidak boleh berubah

47. Antara yang berikut, yang manakah membolehkan seseorang ahli Parlimen hilang kelayakan?
I Aktif dalam perniagaan
II Dipenjarakan selama 18 bulan
III Memohon kewarganegaraan asing
IV Memegang jawatan berpendapatan
A I, dan II
C II dan III
B I dan III
D II dan IV

48 Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan persidangan Parlimen?
A Persidangan dijalankan secara terbuka
B Kehadiran setiap ahli adalah diwajibkan
C Korum yang diperlukan ialah 14 daripada bilangan ahli
D Persidangan pertama mesti diadakan tidak lewat daripada 120 hari dari tarikh pilihan raya.

49. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang Pesuruhjaya Kehakiman?
I Hanya terdapat di Sabah dan Sarawak
II Merupakan pegawai tadbir utama dalam kehakiman
III Memiliki segala kuasa seperti hakim Mahkamah Tinggi
IV Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Ketua Hakim Negara
A I, dan II
C II dan III
B I dan III
D III dan IV

50. A dituduh membunuh. Siasatan awal dijalankan di Mahkamah Tinggi tetapi tidak mempunyai prima facie. Apakah tindakan seterusnya ke atas A?
A Dibebaskan
B Disabitkan kesalahan
C Diminta membela diri
D Dihadapkan ke Mahkamah Tinggi

51. Antara berikut, yang manakah kes yang dibicarakan di Mahkamah Bumiputera?
I Menyamar sebagai Ketua Masyarakat
II Kes harta pusaka yang melibatkan bumiputera Islam
III Pembahagian tanah yang tidak mematuhi adat Iban di Sarawak
IV Kesalahan melanggar undang-undang adat oleh kaum bumiputera
A I, dan II
C II dan III
B I dan III
D III dan IV

52. Dalam satu kejohanan bola sepak, pertandingan dijalankan mengikut sistem liga. Sebanyak 5 pasukan mengambil bahagian. Setiap pasukan akan bermain sebanyak 4 kali. Secara keseluruhannya, berapakah jumlah permainan yang diadakan dalam kejohanan tersebut?
A 10
B 12
C 16
D 20

53. Syarikat X telah diarahkan oleh mahkamah untuk membayar pampasan kepada Encik Yusuf yang dipecat dari jawatannya. Pampasan tersebut perlu dibayar berdasarkan maklumat iaitu 8.5% x bilangan bulan perkhidmatan x gaji pokok terakhir.Jika Encik Yusuf mula berkhidmat pada bulan Jun 1995 dan perkhidmatannya berakhir pada bulan November 2007 dengan gaji pokok terakhir RM2575.00, berapakah pampasan yang bakal diterimanya?
A RM25,589.25
B RM32,393.50
C RM32,612.38
D RM32,831.25

54. Encik S ingin mengirim 3 buah bungkusan yang beratnya masing-masing 50 gram, 45 gram, dan 60 gram menggunakan perkhidmatan Pos Laju dengan kadar caj iaitu berat bawah 20 gram RM3.40 manakala setiap 10 gram berikutnya RM2.70. Kirakan caj perkhidmatan yang perlu dijelaskan oleh Encik S.
A RM30.40
B RM35.85
C RM37.20
D RM41.20

55. Jadual berikut ialah kedudukan harga saham yang telah dibeli oleh Encik X.
Kaunter Jumlah Unit Harga Belian (RM) Harga Jualan pada 31 Dis 2007 (RM)P 1,500 0.85 0.65Q 4,000 0.60 0.58R 5,000 0.45 0.50S 5,500 0.50 0.53
Berdasarkan maklumat Jadual I, jika semua saham Encik X dijual pada 31 Disember 2007, berapakah keuntungan yang diperolehinya?
A RM35
B RM80
C RM165
D RM250

56. Soalan 55 berdasarkan maklumat di bawah ini.
I X mencadangkan Y mendera anaknya
II Z menyatakan dia melihat Y memukul seseorang
III Hakim mencadangkan Y mengemukakan rayuan terhadap sabitannya
IV X berpuas hati terhadap hukuman ke atas Y
Antara berikut, yang manakah benar membuktikan Y bersalah?
A I, dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

Soalan 57 dan 58 berdasarkan maklumat di bawah.
• Tangki minyak kereta Y boleh diisi 45 liter petrol untuk perjalanan sejauh 350km• Harga petrol dalam pasaran ialah RM1.62 seliter• Jarak rumah Y dari tempat kerja ialah 16km
57. Sekiranya Y memandu kereta ke tempat kerjanya setiap hari, berapakah kos petrolnya untuk seminggu?
A RM46.65
B RM33.33
C RM23.30
D RM16.66

58. Hitung perjalanan yang dapat ditampung jika Y mengisi petrol RM50.00
A 81km
B 126km
C 240km
D 316km

59. Harga sebotol syampu rambut mengikut jenama seperti berikut:• Jenama X (550ml): RM7.26• Jenama Y (750ml): RM8.22• Jenama Z (850ml): RM11.22
Antara berikut, yang manakah benar tentang harga syampu rambut di atas?
A Harga yang paling murah ialah jenama Z
B Harga yang paling mahal ialah jenama Y
C Harga seliter jenama X adalah sama dengan jenama Z
D Harga jenama X lebih murah daripada jenama Y

60 Antara yang berikut, yang manakah usaha ASEAN dalam kerjasama ekonomi?
I Forum Serantau ASEAN (ARF)
II Sistem Keistimewaan Am (GSP)
III Kawasan Pelaburan ASEAN (AIA)
IV Peraturan Perdagangan Istimewa (PTA)
A I, dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

KERTAS SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment